Algemene Voorwaarden 3AP B.V.

Besloten vennootschap 3AP B.V. (hierna: 3AP) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92144608 en is gevestigd aan Multatulilaan 12 (4103NM) Culemborg.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door 3AP.
 3. Diensten: De Diensten die 3AP aanbiedt zijn: het verzorgen van financiële administratie in de breedste zin van het woord, waaronder de loonadministratie, het opstellen van loonaangiftes en jaarcijfers, het doen van belastingaangifte voor de Opdrachtgever (waaronder maar niet uitsluitend aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting) en het geven van financieel -en belastingadvies. Daarnaast, biedt 3AP business coaching aan.
 4. Dienstverlener: Besloten vennootschap 3AP, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: 3AP.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die 3AP heeft aangesteld, projecten aan 3AP heeft verleend voor Diensten die door 3AP worden uitgevoerd, of waaraan 3AP een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en 3AP, alsmede voorstellen van 3AP voor Diensten die door 3AP aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door 3AP waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 8. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 9. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een Training van 3AP. Hieronder tevens verstaan een werknemer van Opdrachtgever.
 10. Training: Training, workshop, themasessie, masterclass.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van 3AP, elke Overeenkomst tussen 3AP en Opdrachtgever en op elke dienst die door 3AP wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 3AP aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met 3AP is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval 3AP niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door 3AP gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. 3AP is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft 3AP het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor 3AP gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van 3AP zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van 3AP heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan 3AP te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. 3AP heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. 3AP is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met 3AP wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan 3AP wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met 3AP is verbonden.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De duur van Overeenkomst met betrekking tot de Diensten wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de Dienst.
 2. Ingeval van annulering door Opdrachtgever zijnde Bedrijf is Opdrachtgever gehouden alle kosten te voldoen die vernoemd zijn in het Aanbod/de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 3. Ingeval van annulering door Opdrachtgever zijnde Consument binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor 3AP uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door 3AP van het reeds voltooide Dienst. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door 3AP te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die 3AP over de gehele Dienst zou hebben gemaakt.
 4. Ingeval van annulering door Opdrachtgever zijnde Consument na 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden alle kosten te voldoen die vernoemd zijn in het Aanbod/de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Overeenkomst kan ook worden aangegaan in de vorm van een abonnement. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar waarbij tussentijds opzeggen niet mogelijk is.
 6. De Overeenkomst in de vorm van een abonnement wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of 3AP de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand.
 7. Het abonnement kan alleen geüpgraded worden lopende de Overeenkomst. Dit kan enkel uitsluitend in overleg met 3AP in verband met de tijdsplanning van 3AP. Downgrade kan alleen 3 maanden voor het verlopen van het abonnement.
 8. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan schriftelijk worden opgezegd met 3 maanden opzegtermijn.
 9. Zowel Opdrachtgever als 3AP kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 10. Zowel Opdrachtgever als 3AP kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is 3AP nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. 3AP zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. 3AP staat in voor een professionele dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan 3AP de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door 3AP aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. 3AP heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is 3AP niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor 3AP, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. 3AP is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt 3AP Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is 3AP aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door 3AP of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft 3AP recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor 3AP voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving. Opdrachtgever is ermee bekend dat 3AP onder meer, doch niet uitsluitend:
 1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
 3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.
 4. 3AP sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door 3APaan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 1. 3AP voert haar dienstverlening in beginsel online uit. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan 3AP haar diensten op locatie van Opdrachtgever verrichten. Als 3AP op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van 3AP noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 2. 3AP voert haar dienstverlening uit met inachtneming van de voor haar geldende Gedrags‑ en Beroepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie‑ en Belastingdeskundigen (NOAB).

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door 3AP verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat 3AP niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. 3AP is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is 3APverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door 3AP voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. 3AP kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 3AP gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan 3AP.
 4. Indien overeengekomen is dat 3AP de belastingaangifte voor Opdrachtgever zal doen, dan dient Opdrachtgever 3AP hiervoor te machtigen. Indien een machtiging uitblijft, is 3AP gerechtigd om de uitvoering van die Dienst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige door Opdrachtgever geleden schade.

Artikel 8 – Adviezen en business coaching

 1. 3AP kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal 3AP de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door 3AP verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als (bindend) fiscaal en/of juridisch advies. Ook indien 3AP Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer fiscaal en/of juridisch advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van 3AP verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien 3AP wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door 3AP gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van 3AP kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal 3AP schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Het advies is gebaseerd op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij 3AP op het moment van het uitbrengen van het advies. Bij het uitbrengen van het advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Coaching (1-op-1-coaching)

 1. Coaching vindt plaats op locatie van Opdrachtgever en/of Deelnemer of op een nader te bepalen locatie van 3AP. Indien de coaching plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen.
 2. De inhoud van de door 3AP aangeboden coaching en de gedurende de Coaching verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal 3AP de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Deelnemer.
 3. 3AP is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van 3AP om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Opdrachtgever hoeft hier geen extra kosten voor te vergoeden.

Artikel 10 –Trainingen

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan 3AP Trainingen verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. Trainingen vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen (online) locatie van 3AP. Indien de Trainingen plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de Trainingen vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen.
 3. De inhoud van de door 3AP aangeboden Trainingen en de gedurende de Trainingen verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal 3AP de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De Trainingen wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever en/of Deelnemer alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. 3AP is gerechtigd de Trainingen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van 3APom de Trainingen te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Opdrachtgever en/of Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een Trainingen. Partijen zullen hierover in overleg treden.
 5. 3AP is gerechtigd de Trainingen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van 3AP om de Trainingen te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Opdrachtgever en/of Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een Trainingen. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is 3AP gerechtigd de Trainingen in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever en/of Deelnemer worden overlegd.
 6. Indien Opdrachtgever e/of Deelnemer de Trainingen verzet kan dit alleen in overleg met 3AP.
 7. Opdrachtgever en/of Deelnemer kan de Training annuleren middels de volgende regeling: Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 0% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Tussentijdse beëindiging 100%.

Artikel 11 – Projectmanagement / trajecten

 1. Indien door 3AP of door 3AP ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens 3AP in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan 3AP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3AP is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. 3AP kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.
 4. 3AP vraagt namens de Opdrachtgever vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart 3AP expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
 5. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. 3AP is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde. 3AP kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden, behoudens het geval waarin 3AP zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.
 6. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat 3AP namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.
 7. 8. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. 3AP is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee 3AP kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met 3AP niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Installeren applicaties en applicatiebeheer

 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan 3AP de applicaties binnen de IT-infrastructuur van Opdrachtgever installeren en inrichten ten behoeve van Opdrachtgever en/of de applicaties van Opdrachtgever beheren. Indien is overeengekomen dat 3AP dergelijke inrichting en/of applicatiebeheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, applicaties, accounts en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van 3AP, tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van de installatie en inrichting en/of applicatiebeheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Alle wijzigingen of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens 3AP, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover 3AP het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid alsmede technologische ontwikkelingen kunnen daarom van invloed zijn op de werkwijze van 3AP. 3AP zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
 4. Indien de werkzaamheden naar inzicht van 3AP haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.
 5. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van 3AP, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicaties binnen de IT-infrastructuur. Indien voor het gebruik van de applicatie of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden
 6. Het uitvoeren van applicatiebeheer kan (tijdelijke) onderbrekingen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 7. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de applicatie of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met 3AP te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door 3AP zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van 3AP
 8. Voor de uitvoering van de installatie van de applicaties kan 3AP tevens afhankelijk zijn van de richtlijnen, regels en het beleid van derden. Deze diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. 3AP is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van 3AP, 3AP een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. 3AP zal in haar communicatie naar Opdrachtgever duidelijk zijn welke werkzaamheden buiten de genoemde abonnementsprijs vallen en waarvoor Opdrachtgever extra dient te betalen.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. 3AP voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief in het pakket dat Opdrachtgever van 3AP afneemt.
 3. De betaling kan gedaan worden op middels diverse betaalmethodes.
 4. Eventuele reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. 3AP is gerechtigd om, in samenspraak met Opdrachtgever en na goedkeuring van Opdrachtgever, extra kosten in rekening te brengen indien de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:
 1. belastingcontrole omtrent de belastingaangifte of administratie van Opdrachtgever;
 2. vragen vanuit de Belastingdienst omtrent de belastingaangifte van Opdrachtgever.
 3. andere overheidscontroles / branche georiënteerde controles van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door 3AP haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. 3AP is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van 3AP.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien een Opdrachtgever buiten haar abonnement gaat is 3AP gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal 3AP zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien 3AP meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. 3AP gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal 3AP de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van 3APverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever 3AP tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien 3AP op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. 3AP heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor 3AP gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. 3AP is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. 3AP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om 3AP te vergoeden voor elk financieel verlies dat 3AP lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Overmacht

 1. 3AP is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van 3AP wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van 3AP, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan 3AP zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van 3AP of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van 3AP buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. 3AP is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van 3AP alleen geacht te bestaan indien 3AP dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van 3AP, is 3AP uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever 3AP binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en 3AP deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat 3AP in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door 3AP leidt tot aansprakelijkheid van 3AP, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens 3AP. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid van 3AP is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 4. 3AP sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. 3AP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart 3AP voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door 3AP geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van 3AP.
 6. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, is 3AP niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de desbetreffende btw-aangiftes. Indien Opdrachtgever zelf de administratie en btw-aangifte verzorgt, valt het controleren van de btw-aangiften en juiste toepassing van de btw-regels niet onder de werkzaamheden van 3AP. Tevens is 3AP niet verantwoordelijk voor het indienen van btw-suppleties, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
 7. Indien 3AP belastingaangifte doet voor Opdrachtgever, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie vormt dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van 3AP.
 8. Aan de genoemde te verwachten belastingbedragen van 3AP richting Opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. In het geval dat 3AP betalingen klaarzet voor Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de ontvanger, bedragen en rekeningnummers van de betalingen, daar Opdrachtgever zelf als laatste stap in het proces de betalingen accordeert.
 10. 3AP is niet aansprakelijk voor aanmaningen en boetes van derden die Opdrachtgever ontvangt.
 11. 3AP is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 12. Enige door 3AP opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van 3AP.
 13. De inhoud van het opgeleverde advies van 3AP is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van 3AP opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van 3AP. 3AP is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 14. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is 3AP nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in 3AP haar eigen advies.
 15. 3AP staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens 3AP verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 16. Elke aansprakelijkheid van 3AP vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 17. Elke aansprakelijkheid van 3AP vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak 3AP niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval Opdrachtgever 3AP niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat Opdrachtgever 3AP daarbij betrokken heeft.
 18. Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van 3AP is uitgesloten.

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. 3AP en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan 3AP bekend gemaakt is en/of op andere wijze door 3AP is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door 3AP opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht 3AP steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien 3AP op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en 3AP zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is 3AP niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door 3AP aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van 3AP vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal 3AP vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van 3AP is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen 3AP en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van 3AP waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij 3AP en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van 3AP worden overgedragen aan Opdrachtgever, is 3AP gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van 3AP rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 3AP. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door 3AP opgeleverde zaken, dient 3AP expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van 3AP rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan 3AP verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan 3AP zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart 3AP van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 3AP voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart 3AP voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan 3AP verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van 3AP of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 3AP de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. 3AP zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen 3AP en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. 3AP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen 3AP en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rechtbank Gelderland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Culemborg, 1 juli 2024